Gwasanaethau Arbenigol

Mae amrywiaeth eang o anghenion unigol sydd angen cymorth – o ‘gymorth ysgol-gyfan cyffredinol’, i gymorth nifer o weithwyr proffesiynol ar gyfer plant a phobl ifanc mwy cymhleth. Dangosir y gwahanol fathau o angen yn y model o ddarpariaeth, isod.

Bydd anghenion ychwanegol y rhan fwyaf o blant a phobl ifanc yn cael eu diwallu drwy gymorth cyffredinol a chymorth wedi’i dargedu gan yr ysgol. Mae rhagor o wybodaeth am rolau a chyfrifoldebau’r ysgol, asiantaethau allanol ar y gwahanol haenau o ddarpariaeth ar gael yn y ddogfen Swyddogaethau a Chyfrifoldebau ar gyfer Darpariaeth.   

Mae’r adran hon yn rhoi trosolwg o’r gwasanaethau arbenigol ynghyd â’r ddarpariaeth arbenigol sydd ar gael ar gyfer plant a phobl ifanc sydd ag ADY a/neu anabledd. 

Pan fo gan blant a phobl ifanc anghenion mwy penodol a chymhleth, mae cefnogaeth arbenigol ar gael gan dimau arbenigol sy’n cynnwys: 

Anawsterau Ymddygiadol, Emosiynol a Chymdeithasol 

Plant sydd ag Anableddau 

Anawsterau Cyfathrebu 

Anghenion Dysgu Cymhleth 

Cwnsela Ysgolion 

Anghenion Synhwyraidd 

Anawsterau Dysgu Penodol 

Asesiadau Statudol a Datganiadau o AAA 

Gwasanaeth Seicoleg Addysgol 

Plant sy’n Derbyn Gofal 

Saesneg fel Iaith Ychwanegol (MEAS) 

Sipsiwn-Teithwyr 

Addysg Ddewisol Gartref 

Mae rhagor o wybodaeth am y timau hyn i’w chael yn yr adrannau perthnasol isod – cliciwch yma

Yn Sir Benfro, mae lleoliad arbenigol ar gael ar gyfer dysgwyr sydd ag anghenion mwy cymhleth mewn naill ai ysgol arbennig, canolfan adnoddau dysgu neu yng Nghanolfan Ddysgu Sir Benfro, sy’n darparu gofal cofleidiol a chymorth addysgol er mwyn sicrhau bod y plant yn cyflawni eu llawn botensial. 

Canolfannau Adnoddau Dysgu (CADau)

Beth yw Canolfan Adnoddau Dysgu? 

 • Mae Canolfan Adnoddau Dysgu (CAD) yn ystafell ddosbarth, wedi’i lleoli mewn ysgol brif ffrwd, sy’n darparu addysg ar gyfer disgyblion sydd ag anghenion cymhleth. 
 • Sefydlwyd y Canolfannau Adnoddau Dysgu er mwyn rhoi cwricwlwm eang a chytbwys, cwbl wahaniaethol i ddisgyblion, a’u helpu i gyflawni eu llawn botensial. 
 • Mae Canolfannau Adnoddau Dysgu yn rhan o ysgolion prif ffrwd, sydd felly’n rhoi cyfle i ddisgyblion fod yn rhan o weithgareddau a gwersi prif ffrwd ac i gymdeithasu â’u cyfoedion tra’n diwallu eu hanghenion unigol yr un pryd. 

Ble mae’r Canolfannau Adnoddau Dysgu? 

 • Ar hyn o bryd mae 7 CAD Babanod, 7 CAD Iau a 3 CAD Uwchradd yn Sir Benfro.  

Pwy sy’n gallu mynychu Canolfan Adnoddau Dysgu? 

 • Mae CAD yn addas ar gyfer disgyblion sydd ag anghenion dysgu cymhleth. 
 • Wrth ystyried a yw person ifanc yn addas ar gyfer lleoliad, bydd gweithwyr proffesiynol yn ystyried cyfres o feini prawf. Bydd y meini prawf yn cynnwys gallu gwybyddol y disgybl, ei sgoriau mewn profion safonedig ynghyd â phroffiliau’r disgybl o’i anghenion unigol. 

Sut mae cael mynediad at y gwasanaeth? 

 • Y Cyngor Sir yw’r Awdurdod Derbyn ar gyfer pob Canolfan Adnoddau Dysgu mewn ysgol.
 • Mae meini prawf derbyn y Canolfannau Adnoddau Dysgu wedi’u nodi yn y llyfryn meini prawf derbyn. 
 • Bydd panel o staff ysgol, Gwasanaeth Cynhwysiant a Gwasanaeth Seicoleg Addysgol enwebedig (‘y Panel’) yn trafod pob disgybl sy’n cael ei ystyried ar gyfer ei dderbyn  ac yn argymell priodoldeb y lleoliad.
 • Fel arfer bydd disgyblion yn cael eu derbyn ar ddechrau’r flwyddyn academaidd, ond mewn amgylchiadau eithriadol, bydd panel derbyn arbennig yn cael ei gynnull er mwyn penderfynu priodoldeb y ddarpariaeth.
 • Mae’r broses gyfeirio yn dechrau yn ystod tymor yr Hydref ar gyfer derbyniadau’r mis Medi canlynol a’r lleoedd yn cael eu cadarnhau yn y mis Mawrth cyn mynediad.   

Gyda phwy ddylech chi gysylltu? 

Os ydych yn teimlo bod gan eich plentyn anghenion ychwanegol ac y gall fod angen lleoliad CAD, gallwch drafod y mater gyda’r Cydlynydd Anghenion Dysgu Ychwanegol (CADY) yn ysgol eich plentyn. Bydd y CADY yn gallu rhoi mwy o wybodaeth i chi ynglŷn ag addasrwydd lleoliad o’r fath a sut i wneud cais.

Rhestr o’r Canolfannau Adnoddau Dysgu   

Cyfnod Allweddol  Math  Lleoliad    Nifer o leoedd 
Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth  Ysgol Gynradd Gymunedol Doc Penfro    SA72 6LQ 
Anghenion Dysgu Cymhleth  Ysgol Gynradd Gymunedol Fenton   SA61 1BZ  12 
Anghenion Dysgu Cymhleth  Ysgol Glannau Gwaun  SA65 9DB  12 
Anghenion Dysgu Cymhleth  Ysgol Gelliswick   SA73 3EW  12 
Anghenion Dysgu Cymhleth  Ysgol Gynradd Gymunedol Priordy Cil-maen  SA71 4LS  12 
Anghenion Dysgu Cymhleth  Ysgol Gynradd Gymunedol Mount Airey   SA61 1PA  18 
Anghenion Dysgu Cymhleth  Ysgol Gynradd Gymunedol Johnston   SA62 3PY 
Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth  Ysgol Gynradd Gymunedol Doc Penfro    SA72 6LQ 
Anghenion Dysgu Cymhleth  Ysgol Gynradd Gymunedol Fenton  SA61 1BZ  12 
Anghenion Dysgu Cymhleth  Ysgol Glannau Gwaun  SA65 9DB  12 
Anghenion Dysgu Cymhleth  Ysgol Gelliswick  SA73 3EW  12 
Anghenion Dysgu Cymhleth  Ysgol Gynradd Gymunedol Priordy Cil-maen  SA71 4LS  12 
Anghenion Dysgu Cymhleth  Ysgol Iau Gymunedol Dinbych-y-pysgod  SA70 8BZ 
Anghenion Dysgu Cymhleth  Ysgol Gynradd Gymunedol Johnston   SA62 3PY 
Anghenion Dysgu Cymhleth  Ysgol Penfro  SA71 4RL  24 
Anghenion Dysgu Cymhleth  Ysgol Bro Gwaun  SA65 9DT  12 

Canolfan Ddysgu Sir Benfro

Mae Canolfan Ddysgu Sir Benfro (PLC) yn Uned Cyfeirio Disgyblion, ac yn ddarpariaeth ar gyfer disgyblion Pryderus a Ffobig, sy’n cael ei rhedeg gan Gyngor Sir Penfro. Mae’n darparu ar gyfer plant a phobl ifanc sydd ag anawsterau cymdeithasol, emosiynol ac ymddygiadol. 

Mae’r ddarpariaeth yn cynnwys ymyriad cynnar a thymor byr ar gyfer disgyblion yng Nghyfnodau Allweddol 1, 2, 3 a 4. Mae’r ddarpariaeth ar gyfer disgyblion Cyfnodau Allweddol 1 a 2 yng Nghanolfan Penalun ac mae disgyblion Cyfnod Allweddol 3 yng Nghanolfan Ddysgu Sir Benfro yn Neyland. Yno hefyd mae disgyblion yng Nghyfnodau Allweddol 3 a 4 sydd â phryderon dwys. 

Mae Canolfan Ddysgu Sir Benfro’n darparu cwricwlwm eang a chytbwys sy’n dilyn y cwricwlwm cenedlaethol ac sy’n cael ei addasu a’i wahaniaethu ar gyfer anghenion pob plentyn yn unigol. 

Caiff y sbectrwm llawn o anghenion y plant ei gefnogi gan nifer o weithwyr proffesiynol. Mae therapyddion lleferydd, y Tîm Iechyd Meddwl Plant ac Oedolion a’r nyrs ysgol yn ymweld â Chanolfan Ddysgu Sir Benfro’n rheolaidd. Caiff Ymgynghorwyr Arbenigol eraill, Seicolegwyr Addysgol a’r Gwasanaethau Cymdeithasol eu hystyried yn gyfranwyr annatod ac anhepgor i raglen yr ysgol. 

Terina Thomas

Pennaeth yr Uned Cyfeirio Disgyblion a Chefnogaeth Ymddygiad Allgymorth

Canolfan Ddysgu Sir Benfro

Neyland 

Sir Benfro 

SA73 1SH 

E-bost: terina.l.thomas@pembrokeshire.gov.uk 

Ffôn: 01646 602 473 

Ysgol Portfield

Ysgol ddydd arbennig yw Ysgol Portfield, sy’n cael ei chynnal gan Gyngor Sir Penfro ac sy’n darparu ar gyfer plant a phobl ifanc rhwng 3 – 19 oed sydd ag anawsterau dysgu difrifol, dwys a chymhleth. 

Mae’r ysgol yn darparu cwricwlwm eang a chytbwys sy’n dilyn y cwricwlwm cenedlaethol ac sy’n cael ei addasu a’i wahaniaethu ar gyfer anghenion pob plentyn yn unigol. 

Caiff y sbectrwm llawn o anghenion y plant ei gefnogi gan nifer o weithwyr proffesiynol. Mae therapyddion lleferydd, y Tîm Iechyd Meddwl Plant ac Oedolion a’r Nyrs a’r Meddyg Ysgol yn ymweld â’r ysgol yn rheolaidd. Caiff Ymgynghorwyr Arbenigol eraill, Seicolegwyr Addysgol a’r Gwasanaethau Cymdeithasol eu hystyried yn gyfranwyr annatod ac anhepgor i raglen yr ysgol. 

Mr Paul Hughes 
Pennaeth Ysgol Portfield
Oddi ar Heol Portfield
Hwlffordd  Sir Benfro
SA61 1BS 

Ffôn:  01437 762701 

Cliciwch yma i fynd i wefan yr ysgol

Anawsterau Ymddygiadol, Emosiynol a Chymdeithasol

Beth yw’r Gwasanaeth hwn ac ar gyfer pwy mae’r Gwasanaeth?

Mae’r Gwasanaeth Cymorth Ymddygiad yn rhoi cyngor i weithwyr proffesiynol sy’n gweithio gyda disgyblion sydd ag anawsterau ymddygiadol, emosiynol a chymdeithasol mewn ysgolion cynradd ac uwchradd ar hyd a lled Sir Benfro. 

Mae’r gwasanaeth yn cynnwys Athrawon Cymorth Ymddygiad Arbenigol, sy’n gweithio o fewn clwstwr o ysgolion, gan roi cefnogaeth ymarferol gydag anawsterau emosiynol, cymdeithasol ac ymddygiadol plentyn neu berson ifanc. 

Mae’r Athrawon Cymorth Ymddygiad yn darparu hyfforddiant mewn ysgolion a, lle bo angen hynny, yn gweithio’n uniongyrchol gyda grwpiau neu blant unigol. Er enghraifft gall athro neu athrawes dosbarth fod eisiau cyngor ynglŷn â disgybl arbennig, neu well ffordd o reoli dosbarth o ddisgyblion. 

Mae’r Tîm o Amgylch y Disgybl, y Rhiant a’r Ysgol (TAPPAS) yn rhoi cyfle i ysgolion a thimau arbenigol gyfarfod bob tymor. Mae’r fforwm yn darparu sesiynau galw heibio sy’n seiliedig ar ddarparu atebion, lle gall ysgolion ofyn am gyngor ar unrhyw faterion penodol, er mwyn cefnogi disgyblion sydd ag anawsterau cymdeithasol, emosiynol ac ymddygiadol. Mae sesiynau galw heibio ar gyfer rhieni hefyd, sy’n rhoi cyfle i rieni gael cyngor penodol ar ddulliau o gefnogi eu plant neu i drafod unrhyw bryderon ynglŷn â’u haddysg. 

Sut mae cael mynediad at y Gwasanaeth? Gyda phwy ddylech chi gysylltu? 

Caiff plant eu cyfeirio drwy eu hysgol, drwy drafodaeth gyda’r Pennaeth, y Pennaeth Blwyddyn neu’r Cydlynydd Anghenion Dysgu Ychwanegol (CADY). 

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â: 

Terina Thomas - Pennaeth yr Uned Cyfeirio Disgyblion ac Allgymorth Ymddygiad 

E-bost: Terina.l.Thomas@pembrokeshire.gov.uk
Ffôn: 01646 602473

Plant Gyda Anableddau

Beth yw’r Gwasanaeth hwn ac ar gyfer pwy mae’r Gwasanaeth? 

Mae’r Tîm Plant gydag Anableddau’n darparu gwasanaeth i blant 0-19 oed a’u teuluoedd, sy’n byw yn Sir Benfro. 

Mae’r Tîm Plant gydag Anableddau’n cynnwys Gweithwyr Cymdeithasol sy’n paratoi asesiad gofal cymdeithasol a gwasanaeth rheoli gofal ar gyfer teuluoedd sydd â phlant sydd ag anableddau sylweddol ac mai anabledd y plentyn yw’r prif reswm dros eu cyfeirio. 

Mae gan blant sy’n derbyn gwasanaethau’r Tîm Plant gydag Anableddau anableddau parhaol a sylweddol, megis nam sylweddol ar y golwg, nam sylweddol ar y clyw, nam cyfathrebu dwys, anabledd dysgu difrifol a/neu anabledd corfforol sylweddol. 

Sut mae cael mynediad at y Gwasanaeth? Gyda phwy ddylech chi gysylltu? 

Mae mynediad at y Tîm Plant gydag Anableddau drwy gyfeiriad at y Tîm Asesu Gofal Plant. 

Martin Reynolds 

Ffôn: 01437 776322/776325/764551 

Anawsterau Cyfathrebu

Beth yw’r Gwasanaeth hwn ac ar gyfer pwy mae’r Gwasanaeth? 

Mae’r Tîm Cyfathrebu’n rhoi cyngor a chyfarwyddyd i ysgolion cynradd ac uwchradd ledled Sir Benfro ynglŷn â phlant ac oedolion ifanc 3-19 oed sydd ag anawsterau lleferydd, iaith a chyfathrebu gan gynnwys Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth (ASA). 

Mae’r Tîm Cyfathrebu’n cynnwys athrawon ymgynghorol, therapyddion iaith a lleferydd, therapyddion galwedigaethol a gweithwyr cymorth sy’n arbenigo naill ai mewn anawsterau iaith a lleferydd neu ymddygiadau ASA. 

Mae gan bob clwstwr o ysgolion therapydd iaith a lleferydd dynodedig ac o bosibl gymorth ychwanegol athrawon ymgynghorol, cynorthwywyr therapi iaith a lleferydd (SALTA), gweithwyr cymorth ASA a therapyddion galwedigaethol. Mae Therapydd Iaith a Lleferydd penodol sy’n darparu hyfforddiant, asesiadau a chyngor ar gyfer ysgolion uwchradd. 

Bydd yr athrawon ymgynghorol yn rhoi cyngor a chyfarwyddyd i ysgolion cynradd ac uwchradd ar ddeunyddiau a ffyrdd o gynorthwyo disgyblion sydd ag anawsterau iaith, lleferydd  a chyfathrebu, gan gynnwys ASA, o fewn y cwricwlwm prif ffrwd. 

Mae’r Tîm o Amgylch y Disgybl, y Rhiant a’r Ysgol (TAPPAS) yn rhoi cyfle i ysgolion a thimau arbenigol gyfarfod bob tymor. Mae’r fforwm yn darparu sesiynau galw heibio sy’n seiliedig ar ddarparu atebion, lle gall ysgolion ofyn am gyngor ar unrhyw faterion penodol, er mwyn cefnogi disgyblion sydd ag anawsterau cyfathrebu. Mae sesiynau galw heibio ar gyfer rhieni hefyd, sy’n rhoi cyfle i rieni gael cyngor penodol ar ddulliau o gefnogi eu plant neu i drafod unrhyw bryderon ynglŷn â’u haddysg. 

Sut mae cael mynediad at y Gwasanaeth? Gyda phwy ddylech chi gysylltu? 

Caiff plant eu cyfeirio drwy eu hysgol, drwy drafodaeth gyda’r Pennaeth, y Pennaeth Blwyddyn neu’r Cydlynydd Anghenion Dysgu Ychwanegol (CADY). 

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â: 

Claire Bullock, Arweinydd Tîm Cymorth Cynnar ar gyfer Anawsterau Cyfathrebu ac Anawsterau Dysgu Penodol 

E-bost: Claire.Bullock@pembrokeshire.gov.uk 

Anghenion Dysgu Cymhleth

Beth yw’r Gwasanaeth hwn ac ar gyfer pwy mae’r Gwasanaeth? 

Mae Tîm Anghenion Dysgu Cymhleth Portfield yn rhoi cyngor a chyfarwyddyd i ysgolion cynradd ac uwchradd ar hyd a lled Sir Benfro ar gyfer plant ac oedolion ifanc 3-19 oed sydd ag anghenion dysgu cymhleth. 

Mae’r Tîm Anghenion Dysgu Cymhleth yn cynnwys athro neu athrawes arbenigol a chynorthwyydd allgymorth. 

Wedi i ddisgybl gael ei gyfeirio at y gwasanaeth, caiff ei anghenion eu hasesu a gwneir argymhellion addas. Os bydd angen, bydd rhaglen o gymorth yn cael ei llunio ar gyfer y staff a’r disgybl a bydd cynorthwyydd allgymorth yn cynorthwyo i weithredu’r rhaglen. Caiff rhaglenni cymorth eu hailasesu bob pump neu chwe wythnos er mwyn sicrhau bod disgyblion yn gwneud cynnydd da. Bydd faint o amser mae disgybl yn ymwneud â’r gwasanaeth yn amrywio yn ôl eu hanghenion. 

Mae’r Tîm o Amgylch y Disgybl, y Rhiant a’r Ysgol (TAPPAS) yn rhoi cyfle i ysgolion a thimau arbenigol gyfarfod bob tymor. Mae’r fforwm yn darparu sesiynau galw heibio sy’n seiliedig ar ddarparu atebion, lle gall ysgolion ofyn am gyngor ar unrhyw faterion penodol, er mwyn cefnogi disgyblion sydd ag anawsterau cymhleth. Mae sesiynau galw heibio ar gyfer rhieni hefyd, sy’n rhoi cyfle i rieni gael cyngor penodol ar ddulliau o gefnogi eu plant neu i drafod unrhyw bryderon ynglŷn â’u haddysg. 

Sut mae cael mynediad at y Gwasanaeth? Gyda phwy ddylech chi gysylltu? 

Caiff plant eu cyfeirio drwy eu hysgol, drwy drafodaeth gyda’r Pennaeth, y Pennaeth Blwyddyn neu’r Cydlynydd Anghenion Dysgu Ychwanegol (CADY). 

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â: 

Alexis George  Pennaeth Cynorthwyol, Ysgol Portfield 

E-bost: assheadportfield@pembrokeshire.gov.uk 

Ffôn: 01437 762701

Cwnsela Ysgolion

Beth yw’r Gwasanaeth hwn ac ar gyfer pwy mae’r Gwasanaeth? 

Mae’r Gwasanaeth yn cynnwys grŵp o gwnselwyr cymwysedig a phrofiadol sy’n gweithio gyda phobl ifanc, ledled Sir Benfro, er mwyn cefnogi eu llesiant emosiynol drwy gwnsela. Mae cwnsela’n rhoi cyfle i blant a phobl ifanc siarad am faterion sy’n eu pryderu ac mae themâu cyffredin yn cynnwys perthnasoedd, straen neu brofedigaeth. 

Caiff y gwasanaeth ei anelu at blant a phobl ifanc fydd yn elwa o gyfnod byr o gwnsela ac at yr anghenion emosiynol hynny nad ydynt yn cael eu hystyried yn ddigon sylweddol i ddefnyddio gwasanaethau eraill sydd ar gael, fel y Gwasanaeth Iechyd Meddwl Sylfaenol neu’r Gwasanaeth Iechyd Meddwl Plant a Phobl Ifanc. 

Mae’r gwasanaeth yn dilyn canllawiau moesegol proffesiynol ynghyd â pholisïau ac arferion diogelu fel bod trafodaethau gyda phobl ifanc yn aros yn gyfrinachol oni bai bod y materion a drafodir yn ymwneud â niwed i’w hunain neu i eraill. 

Sut mae cael mynediad at y Gwasanaeth? Gyda phwy ddylech chi gysylltu? 

Gall pobl ifanc sy’n mynychu unrhyw ysgol uwchradd yn Sir Benfro gael mynediad uniongyrchol i’w cwnselydd ysgol drwy ymweld â’r cwnselydd dynodedig yn eu hysgol. Hefyd gall oedolion sy’n adnabod y person ifanc, fel athro neu athrawes, awgrymu bod person ifanc yn cael cwnsela yn yr ysgol, ond gofynnir i’r person ifanc am eu caniatâd bob tro cyn unrhyw ymwneud â chwnselydd. Ni fydd cwnsela’n digwydd heb i’r person ifanc gytuno i hynny. Dylai pob ysgol uwchradd fod â thaflenni a byrddau hysbysebu yn hysbysebu’r gwasanaeth a sut mae gwneud defnydd o’r gwasanaeth. 

Os y credir y byddai plentyn sydd yn yr ysgol gynradd yn elwa o gymorth cwnselydd ysgol, yna bydd hynny’n cael ei ystyried, yn dilyn trafodaeth gyda Seicolegydd Addysgol a Chydlynydd Anghenion Dysgu Ychwanegol yr ysgol gynradd. 

Mae gan bob un o ysgolion uwchradd Sir Benfro, gan gynnwys Ysgol Arbennig Portfield, eu cwnselydd penodedig ei hunan ac mae modd cysylltu’n uniongyrchol â nhw yn yr ysgol.  

Dylid cysylltu gyda’r Cydlynwyr Anghenion Dysgu Ychwanegol mewn ysgolion cynradd. 

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â: 

Lyn Herde, Swyddog Datblygu Cefnogaeth Bersonol 

E-bost: Lyn.Herde@pembrokeshire.gov.uk 

Ffôn: 01437 776473 

Anghenion Synhwyraidd

Beth yw’r Gwasanaeth hwn ac ar gyfer pwy mae’r Gwasanaeth? 

Mae’r Gwasanaeth Anghenion Synhwyraidd wedi’i rannu’n dri rhan: Nam ar y Clyw/Byddar, Anghenion Corfforol a Meddygol, a Nam ar y Golwg/Dall. 

Mae’r maes Nam ar y Clyw/Byddar a’r maes Nam ar y Golwg/Dall yn darparu cymorth addysgol teithiol, hyfforddiant a chyngor drwy Athrawon ymgynghorol sy’n gweithio gyda phlant a’u teuluoedd. Mae’r Athrawon ymgynghorol ar gyfer Nam ar y Clyw/Byddar a Nam ar y Golwg/Dall yn paratoi darpariaeth addysgol ar gyfer plant a phobl ifanc sy’n byw gyda byddardod cymedrol i ddifrifol neu nam ar eu golwg. Maent hefyd yn rhoi cefnogaeth a chyngor i rieni, ysgolion a sefydliadau addysgol eraill ar gyfer plant 0 – 19 oed. 

Mae’r Athrawon Arbenigol ar gyfer Anghenion Corfforol a Meddygol yn gweithio gyda phlant a’u teuluoedd, ysgolion a gweithwyr iechyd proffesiynol er mwyn sicrhau bod anghenion y plentyn yn cael eu diwallu yn yr ysgol.  

Mae’r cyswllt rhwng ysgolion ac amrywiol weithwyr iechyd proffesiynol yn sicrhau bod anghenion y plentyn yn cael eu diwallu o fewn amgylchedd yr ysgol. Bydd yr Athrawon Ymgynghorol a’r Athrawon Arbenigol yn cefnogi plant a theuluoedd wrth iddynt ddechrau yn yr ysgol a hefyd wrth bontio rhwng gwahanol gyfnodau yn eu bywyd ysgol. 

Sut mae cael mynediad i’r Gwasanaeth? Gyda phwy ddylech chi gysylltu? 

Fel arfer caiff plant eu cyfeirio gan weithwyr iechyd proffesiynol, er enghraifft, Pediatryddion, Awdioleg neu Offthalmoleg. Gall rhieni, lleoliadau cyn-ysgol ac ysgolion gyfeirio at Iechyd, ar gyfer asesiad, trwy Feddygon Teulu, Ymwelwyr Iechyd a Nyrsys Ysgol. Gall Cydlynwyr Anghenion Dysgu Ychwanegol (CADY) ac ymarferwyr Blynyddoedd Cynnar hefyd gyfeirio plant a phobl ifanc. Gall ysgolion gysylltu â phob rhan o’r Gwasanaeth am gymorth, cyngor a hyfforddiant ar faterion synhwyraidd cyffredinol. 

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â: 

Annette Thomas – Arweinydd y Tîm Anghenion Synhwyraidd ac Anghenion Iechyd Cymhleth 

E-bost: Annette.Thomas@pembrokeshire.gov.uk 

Ffôn: 01437 770158 

Anghenion Dysgu Penodol

Beth yw’r Gwasanaeth hwn ac ar gyfer pwy mae’r Gwasanaeth? 

Mae’r Gwasanaeth Anawsterau Dysgu Penodol yn rhoi cyngor a chyfarwyddyd i ysgolion cynradd ac uwchradd, dysgwyr a’u teuluoedd ledled Sir Benfro ar gyfer disgyblion sy’n cael anawsterau penodol ym maes darllen, ysgrifennu, sillafu, cydsymudedd a rhifau. 

Mae’r gwasanaeth yn cynnwys athro neu athrawes arbenigol a therapydd galwedigaethol. Ceir rhaglen o hyfforddiant a datblygiad bob tymor er mwyn cynorthwyo ysgolion a rhieni i gefnogi plant a phobl ifanc sydd ag Anawsterau Dysgu Penodol. 

Mae’r Tîm o Amgylch y Disgybl, y Rhiant a’r Ysgol (TAPPAS) yn rhoi cyfle i ysgolion a thimau arbenigol gyfarfod bob tymor. Mae’r fforwm yn darparu sesiynau galw heibio sy’n seiliedig ar ddarparu atebion, lle gall ysgolion ofyn am gyngor ar unrhyw faterion penodol, er mwyn cefnogi disgyblion sydd ag anghenion dysgu penodol. Mae sesiynau galw heibio ar gyfer rhieni hefyd, sy’n rhoi cyfle i rieni gael cyngor penodol ar ddulliau o gefnogi eu plant neu i drafod unrhyw bryderon ynglŷn â’u haddysg. 

Sut mae cael mynediad i’r Gwasanaeth? Gyda phwy ddylech chi gysylltu? 

Cydlynydd Anghenion Dysgu Ychwanegol (CADY) yr ysgol yw’r cyswllt cyntaf ar gyfer cymorth a chyfarwyddyd. Yn y rhan fwyaf o achosion bydd y CADY yn gallu trefnu’r cymorth priodol. 

Caiff plant eu cyfeirio drwy eu hysgol, drwy drafodaeth gyda’r Pennaeth, y Pennaeth Blwyddyn neu’r Cydlynydd Anghenion Dysgu Ychwanegol (CADY). 

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â: 

Emma Wilson – Athrawes Arbenigol ar gyfer Anawsterau Dysgu Penodol
E-bost: Spld.Enquiries@pembrokeshire.gov.uk

Melanie Ferrier –  Athrawes Arbenigol
E-bost: melanie.ferrier@wales.nhs.uk
Ffôn: 01437 764551 

Asesiadau Statudol a Datganiadau o AAA

Beth yw’r Gwasanaeth hwn ac ar gyfer pwy mae’r Gwasanaeth? 

Y gwasanaeth Asesiadau Statudol a Datganiadau AAA sy’n gyfrifol am brosesu ceisiadau am asesiadau ffurfiol a chynnal Datganiadau o AAA. 

Ble bynnag y bo’n ymarferol, gwneir pob ymdrech i sicrhau’r ddarpariaeth addysgol angenrheidiol ar gyfer plentyn neu berson ifanc heb fod angen Datganiad o Anghenion Addysgol Arbennig. 

Sut mae cael mynediad i’r Gwasanaeth? Gyda phwy ddylech chi gysylltu? 

Cydlynydd Anghenion Dysgu Ychwanegol (CADY) yr ysgol yw’r cyswllt cyntaf ar gyfer cymorth a chyfarwyddyd. Yn y rhan fwyaf o achosion bydd y CADY yn gallu trefnu’r cymorth priodol mewn partneriaeth â rhieni a gweithwyr proffesiynol allanol. Os mai’r cyngor gan y Seicolegydd Addysgol cyswllt ac Athro neu Athrawes Ymgynghorol yr ysgol yw y dylid gofyn am asesiad statudol yna gall ysgol neu rieni gysylltu â: 

Donna Davies – Swyddog (Datganiadau) ADY  

E-bost:  Donna.Davies@pembrokeshire.gov.uk 

Ffôn: 01437 775015 

Y Gwasanaeth Seicoleg Addysgol

Beth ydym ni’n ei wneud? 

Mae Gwasanaeth Seicoleg Addysgol Sir Benfro’n ymwneud â datblygiad, dysgu, cyflawniad a llesiant plant a phobl ifanc. Trwy ymgynghori a darparu cyngor a chefnogaeth arbenigol, mae aelodau’r tîm yn gweithio gyda staff sefydliadau cyn-ysgol, ysgolion a rhieni/gofalwyr i ddefnyddio seicoleg er mwyn cyflawni gwell canlyniadau blant Sir Benfro i gyd.  

Defnyddir ymgynghori, arsylwi ac amrywiaeth o dechnegau asesu i gasglu gwybodaeth er mwyn helpu eraill, fel athrawon a rhieni, i ddatrys problemau. Mae’r Gwasanaeth yn: 

 • asesu ac yn rhoi cyngor ar anghenion dysgu, cymdeithasol, emosiynol, ymddygiadol a datblygiadol plant i staff ysgolion, rhieni a gweithwyr proffesiynol eraill 
 • rhoi hyfforddiant ar bob agwedd ar ddatblygiad, dysgu ac ymddygiad plant 
 • cyfrannu at amrywiaeth o weithgareddau sy’n rhoi cefnogaeth uniongyrchol i blant, athrawon a theuluoedd 
 • cefnogi ysgolion yn dilyn ‘digwyddiadau difrifol’ fel profedigaeth ddirybudd 
 • cyfrannu cyngor seicolegol at asesiad statudol plant dan Ddeddf Addysg 1996 a monitro cynnydd plant sydd ag anghenion addysgol arbennig 
 • cyfrannu at bolisïau a gweithdrefnau’r Awdurdod Lleol sy’n ymwneud â phob agwedd ar addysg a lles plant. 

Sut fyddwn ni’n darparu‘r gwasanaethau hyn? 

Caiff amser Seicoleg Addysgol ei rannu rhwng teuluoedd o ysgolion. Mae gan bob ysgol seicolegydd addysgol penodol sy’n ymweld â nhw’n rheolaidd. 

Mae’r Tîm o Amgylch y Disgybl, y Rhiant a’r Ysgol (TAPPAS) yn rhoi cyfle i ysgolion a thimau arbenigol gyfarfod bob tymor. Mae’r fforwm yn darparu sesiynau galw heibio sy’n seiliedig ar ddarparu atebion, lle gall ysgolion ofyn am gyngor. Mae sesiynau galw heibio ar gyfer rhieni hefyd, sy’n rhoi cyfle i rieni gael cyngor penodol ar ddulliau o gefnogi eu plant neu i drafod unrhyw bryderon ynglŷn â’u haddysg. 

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â: 

Dewi HughesPrif Seicolegydd Addysgol 

E-bost: Dewi.Hughes@pembrokeshire.gov.uk

Ffôn: 01437 776042

Plant sy'n Derbyn Gofal

Oherwydd anawsterau yn eu bywydau teuluol mae’r hyn sy’n digwydd i blant yn aml y tu hwnt i’w rheolaeth a gall hyn effeithio ar eu haddysg. Weithiau maent angen cymorth a chefnogaeth er mwyn sicrhau nad yw hyn yn tarfu ar eu haddysg a’u bod yn gweithio hyd eithaf eu gallu. 

Yn Sir Benfro mae gan bob ysgol athro dynodedig ar gyfer Plant sy’n Derbyn Gofal. Mae’r athrawon hyn yn gweithredu fel dolen gyswllt rhwng yr ysgol a’r plant, y gofalwr maeth, y gweithiwr cymdeithasol a’r teuluoedd genedigol. 

Pan fydd plentyn yn Derbyn Gofal caiff Cynllun Addysg Personol ei lunio sy’n egluro’r hyn sydd ei angen er mwyn gwneud bywyd yn yr ysgol mor rhwydd â phosibl i’r plentyn a sicrhau gymaint o gefnogaeth ag y bo modd er mwyn i’r plentyn gyrraedd ei botensial addysgol llawn. 

Mae Sir Benfro hefyd yn tracio cynnydd pob plentyn sy’n Derbyn Gofal ym mhob ysgol. Mae dau fentor cymorth addysgol yn gweithio gyda’r bobl ifanc, eu teuluoedd, eu gofalwyr a’u gweithwyr cymdeithasol er mwyn sicrhau bod eu haddysg yn cwrdd â’u hanghenion a’u bod yn gwneud gystal ag y bo modd drwy ysgol rithwir Plant sy’n Derbyn Gofal. 

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â: 

Wyn Harries – Athro Ymgynghorol ar gyfer Plant sy’n Derbyn Gofal 

E-bost:Wyn.Harries@pembrokeshire.gov.uk 

Ffôn: 01437 770169

Saesneg feel laith Ychwanegol

Mae Gwasanaeth Cyflawniad Ethnig Lleiafrifol (MEAS) Sir Benfro’n cefnogi ysgolion gyda phob agwedd o Gymraeg fel Iaith Ychwanegol (WAL) neu Saesneg fel Iaith Ychwanegol (EAL). Mae’n darparu hyfforddiant, cymorth ac gwasanaeth ymgynghol er mwyn sicrhau bod ysgolion yn cynyddu cyflawniad disgyblion ethnig lleiafrifol sydd â WAL/EAL. 

Nod y gwasanaeth yw datblygu hyder a medrusrwydd athrawon a staff cymorth mewn WAL/EAL er mwyn sicrhau bod disgyblion WAL/EAL yn cyflawni eu targedau yn yr ysgol. 

Yn Sir Benfro mae un cydlynydd a thîm o saith o gynorthwywyr rhan-amser yn gweithio gyda disgyblion, eu teuluoedd a staff yr ysgolion (yn ogystal ag asiantaethau allanol) i fonitro llesiant disgyblion, gan sicrhau eu bod yn gwneud cynnydd sy’n unol â’u gallu. 

Un o’r prif gryfderau yw gallu gweithio mewn teuluoedd o ysgolion yn ôl eu hanghenion. Mae’r gwasanaeth yn ymateb yn gyflym i geisiadau am asesu a chefnogi disgyblion gyda WAL/EAL sydd newydd gyrraedd. Mae llesiant disgyblion hefyd yn rhan o’r gwaith cymorth yn yr ysgolion. 

Mae cynorthwywyr y gwasanaeth MEAS yn siarad nifer mawr o ieithoedd (fel Arabeg, Serbeg, Pwyleg, Rwseg, Ffrangeg, Eidaleg, Swedeg, Almaeneg, Ffinneg ac Estoneg). Mae dau gynorthwyydd sy’n siarad Cymraeg yn y gwasanaeth sy’n gallu cynorthwyo’r disgyblion Cymraeg fel Iaith Ychwanegol. Mae’r cynorthwywyr cymorth hyn yn cefnogi disgyblion WAL yn ddwyieithog lle bo modd neu pan fo angen.  

Mae’r tîm yn gosod targedau ieithyddol ac academaidd ar y cyd â staff yr ysgolion, ac yn cyd-weithio’n agos gyda’r ysgolion i dracio cynnydd disgyblion a sicrhau bod disgyblion ethnig lleiafrifol sydd wedi cael eu hadnabod fel rhai sy’n tangyflawni yn cael gymaint o gymorth ag y bo modd. Gall staff MEAS hefyd weithio i gefnogi disgyblion yn ystod cyfnodau pontio i’r ysgol uwchradd neu wrth ddynesu at asesiadau diwedd cyfnod allweddol neu arholiadau. 

Bydd staff MEAS hefyd yn darparu clybiau y tu allan i oriau ysgol er mwyn cefnogi disgyblion sy’n paratoi tuag at arholiadau iaith y cartref, rhoi help iddynt gyda defnydd cymdeithasol o iaith, a’u mentora a rhoi cymorth ieithyddol neu academaidd iddynt, yn enwedig cyn arholiadau. 

Hefyd, mae’r gwasanaeth yn helpu disgyblion sy’n sefyll arholiadau iaith y cartref ac yn darparu cyfieithiadau o lythyrau neu wybodaeth gan yr ysgol ar gyfer disgyblion a rhieni. Trwy weithio gyda WITS, Gwasanaeth Cyfieithu Cymru, mae’r gwasanaeth yn gallu cynorthwyo teuluoedd ac ysgolion gyda’u hanghenion dehongli a chyfieithu. 

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â: 

Annette Thomas: Arweinydd Tîm, Saesneg fel Iaith Ychwanegol 

E-bost: Annette.Thomas@pembrokeshire.gov.uk 

Ffôn: 01437 770158

Addysg Sipsiwn-Teithwyr

Mae’r Gwasanaeth Addysg Sipsiwn-Teithwyr yn gweithio gyda’r gymuned honno drwy roi cymorth i deuluoedd sicrhau presenoldeb rheolaidd ym mhob lleoliad addysgol a gwella gallu’r ysgolion i ddiwallu anghenion Sipsiwn-Teithwyr, cau’r bylchau cyrhaeddiad a chyfle, gwella cyflawniad academaidd a sicrhau canlyniadau cyfartal. 

Mae’r Gwasanaeth Addysg Sipsiwn-Teithwyr yn ymateb i unrhyw anghenion neu broblemau diwylliannol penodol all fodoli gan blant, pobl ifanc a theuluoedd er mwyn cynyddu cyrhaeddiad academaidd a gwella canlyniadau a chyfleoedd bywyd. 
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â: 

Claire Arnold: Arweinydd Tîm, Sipsiwn-Teithwyr 

E-bost: Claire.Arnold@pembrokeshire.gov.uk 

Ffôn: 01646 685685 

Addysg Ddewisol Gartref

Addysgu eich plentyn gartref 

Mae rhai rhieni’n dewis addysgu eu plant gartref, am nifer o resymau. Mae’r Awdurdod Lleol (ALl) yn cefnogi hawl rhieni i addysgu eu plant gartref. Dylai rhieni sy’n dymuno addysgu eu plentyn gartref hysbysu pennaeth yr ysgol yn gyntaf a dylai’r pennaeth hysbysu’r ALl. 

Beth yw cyfrifoldebau rhieni? 

Mae gan rieni hawl i addysgu eu plant gartref cyn belled â’u bod yn bodloni gofynion Adran 7 o Ddeddf Addysg 1996 sy’n gosod dyletswydd ar rieni i sicrhau bod pob plentyn o oed ysgol gorfodol yn derbyn addysg lawn-amser effeithlon sy’n addas ar gyfer eu hoed, eu gallu a’u dawn, ac ar gyfer unrhyw anghenion addysgol arbennig y gall fod ganddynt, naill ai trwy fynychu’r ysgol yn rheolaidd neu fel arall. 

Cymorth i deuluoedd sy’n addysgu eu plentyn gartref 

Mae gan yr Awdurdod Lleol Ymgynghorydd Addysg Ddewisol Gartref sy’n ymweld yn flynyddol i drafod y ddarpariaeth a chynnig cyngor neu wybodaeth os y bydd angen. Mae’r Awdurdod Lleol yn ymdrechu i weithio’n gydweithredol gyda rhieni er mwyn datblygu cyd-ddealltwriaeth ac ymddiriedaeth a fydd yn diogelu canlyniadau addysgol plant. 

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Leonie Rayner: Gwasanaeth Partneriaeth Rhieni

E-bost:parentpartnershipservices@pembrokeshire.gov.uk 

Ffôn: 01437 776354