Cyflwyniad

Pasiwyd Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a Thribiwnlys Addysg (Cymru) yn unfrydol gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru ar 12 Rhagfyr 2017. Bydd y Ddeddf yn cael ei hategu gan reoliadau a Chod ADY newydd, a fydd yn cael eu hadolygu ac a fydd yna’n destun ymgynghori yn ystod 2018/19. Rhagwelir y bydd y rhain ar waith erbyn diwedd 2019, ar ôl eu craffu gan y Cynulliad.

  • Bydd gan bron i chwarter y dysgwyr yng Nghymru ryw fath o angen dysgu ychwanegol yn ystod blynyddoedd cynnar eu haddysg.
  • Mae’r fframwaith deddfwriaethol presennol ar gyfer eu cefnogi wedi’i seilio ar fodel a gyflwynwyd dros 30 mlynedd yn ôl, a chydnabyddir yn gyffredinol nad yw’n addas at y diben erbyn hyn.
  • Bydd y Ddeddf yn ailwampio’r system cefnogi disgyblion sydd ag ADY.
  • Bydd y Ddeddf yn rhoi’r dysgwr wrth wraidd y broses honno a bydd yn gwneud y system yn fwy syml ac yn llai gwrthwynebol.
  • Mae’r Ddeddf yn rhan o raglen ddiwygio addysg ehangach sydd â’r nod o drawsnewid y system bresennol er mwyn sicrhau dyfodol llwyddiannus i bob dysgwr.

Cyflwyniad i Ddiwygio Statudol

Ceir gwybodaeth am y newidiadau yn y rhan hon o’r wefan.

Mwy o wybodaeth

Parodrwydd ar gyfer Diwygiadau ADY – Estyn

Mwy o wybodaeth