Amdanom ni 

Nod cyffredinol y Gwasanaeth Cynhwysiant yw sicrhau bod pob dysgwr yn Sir Benfro yn cyrraedd ei lawn botensial.  Yn ei hanfod, mae hyn yn golygu gwneud yn siŵr bod pob plentyn a pherson ifanc yn cael yr un cyfleoedd a gwasanaethau â phawb arall ac yn derbyn addysg o safon uchel sy’n eang, yn gytbwys ac yn berthnasol ar gyfer eu hanghenion unigol. 

Mae Strategaeth Cynhwysiant Cyngor Sir Penfro yn pennu’r egwyddorion sy’n llywio’r gwaith o ddarparu addysg gynhwysol yn Sir Benfro.  Mae’r strategaeth yn nodi’n benodol y gall ac y dylai mwyafrif y dysgwyr o oedran ysgol gael eu haddysgu gydag eraill o’r un oedran â nhw yn eu hysgol gymunedol leol, sydd â’r cyfarpar priodol ac sy’n addas at y diben. 

Gweledigaeth a Strategaeth

Nod sylfaenol y gwasanaeth cynhwysiant yw hyrwyddo cyflawniad a llesiant i bawb. Yn sylfaenol, mae hyn yn golygu gwneud yn siŵr bod pob plentyn a pherson ifanc yn cael mynediad at yr un cyfleoedd a gwasanaethau â phawb arall a bod eu barn yn cael ei chlywed ac yn cael ei hystyried. Y nod cyffredinol wrth wneud hyn yw sicrhau cymdeithas fwy ffyniannus, teg a goddefgar. Cliciwch ar y dolenni isod i ddarllen am weledigaeth a chyfeiriad Gwasanaeth Cynhwysiant Sir Benfro, sy’n cael eu cefnogi gan y strategaethau Ymddygiad a Phresenoldeb.

Prif Swyddogaethau'r Gwasanaeth

 • Cyfrannu at y broses o adnabod, asesu ac adolygu anghenion ychwanegol plant a phobl ifanc o 0 – 19 oed. 
 • Cefnogi ysgolion wrth iddynt reoli’r broses gynhwysiant. 
 • Cefnogi ysgolion i adnabod ac ymyrryd yn gynnar yn achos plant sydd ag anghenion ychwanegol. 
 • Darparu cyngor, arweiniad, cymorth a datblygiad proffesiynol ar gyfer penaethiaid, Cydlynwyr Anghenion Dysgu Ychwanegol a llywodraethwyr ysgol sy’n gyfrifol am oruchwylio’r ddarpariaeth anghenion ychwanegol, a’u helpu i ddeall eu cyfrifoldebau a’u dyletswyddau o ran y disgyblion sydd dan eu gofal.
 • Gwneud darpariaeth arbennig ar gyfer plant a phobl ifanc sydd ag anghenion ychwanegol.
 • Cysylltu ag asiantaethau statudol ac anstatudol eraill er mwyn sicrhau bod y ddarpariaeth ar gyfer plant a phobl ifanc sydd ag anghenion dysgu ychwanegol yn cael ei chynllunio a’i darparu mewn ffordd effeithiol, effeithlon a theg.
 • Rhoi cyngor, arweiniad a chymorth i rieni er mwyn sicrhau bod gweithio mewn partneriaeth â rhieni yn ganolog i’r broses o adnabod, asesu a darparu ymyriad ar gyfer anghenion ychwanegol eu plentyn.
 • Sicrhau bod barn y disgyblion yn ganolog wrth ystyried cymorth a darpariaeth arbennig.
 • Cynrychioli’r awdurdod ar gyrff rhanbarthol a chenedlaethol a chyfrannu at ymchwil ehangach i’r gwaith o ddatblygu cymorth a darpariaeth.

Pwy ydym ni

Mae’r Gwasanaeth Cynhwysiant wedi’i leoli yn Neuadd y Sir ac yn cynnwys seicolegwyr addysgol, athrawon ymgynghorol ac arbenigol, cynorthwywyr cymorth dysgu, therapyddion, cwnselwyr a gweithwyr cymdeithasol sy’n arbenigo mewn darparu cymorth ar gyfer ystod eang o anghenion dysgu ychwanegol. Mae staff y Gwasanaeth Cynhwysiant yn gweithio mewn grwpiau, mewn ardaloedd ledled Sir Benfro, dan yr enw y Tîm o Amgylch y Disgybl, y Rhiant a’r Lleoliad (TAPPAS). 

Mae'r ddarpariaeth benodol ganlynol ar gael yn Sir Benfro

 • Un ysgol arbennig amlbwrpas sy’n darparu ar gyfer disgyblion sydd ag Anhwylderau Cyfathrebu, Anawsterau Dysgu Difrifol ac Anawsterau Dysgu Dwys.
 • Gwasanaeth allgymorth Ysgol Arbennig ar gyfer disgyblion sydd ag anghenion dysgu cymhleth sydd mewn ysgolion prif ffrwd.
 • Seicolegydd addysgol cyswllt dynodedig ar gyfer pob ysgol yn y sir.
 • Y Gwasanaeth Seicoleg Addysgol, y Gwasanaeth Ymgynghorol Arbenigol a’r Gwasanaeth Cymorth Ymddygiad sy’n asesu plant a phobl ifanc sydd ag Anghenion Dysgu Ychwanegol.
 • Canolfannau Adnoddau Dysgu a Chefnogaeth Allgymorth ar gyfer disgyblion meithrin Cyfnod Sylfaen a Chyfnodau Allweddol 2 a 3 sydd ag anghenion dysgu cymhleth a Chyflwr Sbectrwm Awtistiaeth.
 • Cymorth ymgynghorol arbenigol ar gyfer disgyblion sydd â Nam ar eu Clyw, Nam ar eu Golwg, ac Anawsterau Corfforol a Meddygol.
 • Cymorth ymgynghorol arbenigol ar gyfer disgyblion sydd ag Anawsterau Cyfathrebu, gan gynnwys anawsterau iaith a lleferydd a Chyflwr Sbectrwm Awtistiaeth.
 • Cymorth ymgynghorol arbenigol ar gyfer plant sydd ag Anawsterau Dysgu Penodol.
 • Cymorth ymgynghorol arbenigol i ysgolion ar gyfer disgyblion sydd â Saesneg fel Iaith Ychwanegol a phlant sy’n Sipsiwn neu’n Deithwyr.
 • Cefnogaeth allgymorth arbenigol ar gyfer disgyblion sydd ag Anawsterau Cymdeithasol, Emosiynol ac Ymddygiadol.
 • Uned Cyfeirio Disgyblion yng nghyfnodau allweddol 1, 2 a 3 sy’n darparu ymyriad tymor byr ar gyfer disgyblion sydd ag anhawster ymddygiadol, emosiynol a chymdeithasol mwy cymhleth.
 • Darpariaeth arbenigol ar gyfer disgyblion sydd â phroblemau iechyd meddwl cymhleth ac anawsterau ymddygiadol cymhleth.
 • Rhaglen flynyddol o ddatblygiad proffesiynol mewn swydd ar gyfer athrawon a staff proffesiynol eraill a chyfraniad i raglenni datblygiad proffesiynol eraill gan gynnwys rhaglenni ar gyfer llywodraethwyr ysgol. 

Mae'r tim hefyd yn gyfrifol am y meysydd canlynol

 • Llesiant (gan gynnwys y tîm cwnsela ysgolion) 
 • Disgyblion mwy abl a thalentog
 • Addysg ddewisol gartref
 • Plant sydd ag anableddau
 • Digonolrwydd y ddarpariaeth gofal plant ifanc a chyfleoedd chwarae

Cyfrifoldebau Ysgolion

 Mae’r corff llywodraethu a’r pennaeth yn gyfrifol am sicrhau: 

 • Bod yr ysgol yn rhoi sylw dyledus i’r Cod Ymarfer AAA. 
 • Bod Cydlynydd Anghenion Dysgu Ychwanegol (CADY) yn cael ei benodi i oruchwylio’r ddarpariaeth arbennig sy’n cael ei gwneud ar gyfer plant sydd ag Anghenion Dysgu Ychwanegol. 
 • Bod polisi clir ar gyfer ADY ar waith.
 • Bod crynodeb o effeithiolrwydd y polisi ADY yn cael ei gynnwys yn adroddiad blynyddol y llywodraethwyr i rieni.